Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Over RPCAA

Wat is het RPCAA?


Overheid en bedrijfsleven werken in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA) samen om de criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven effectief te bestrijden.

Het RPCAA verricht onderzoek en bundelt kennis over criminaliteit tegen ondernemers. Daarnaast ontwerpt het maatregelen, ontplooit activiteiten en voert regelingen in om de criminaliteit tegen hen te beperken. Het RPCAA wil de ondernemers  Bereiken, Bewustmaken en Bewegen om hun weerbaarheid te vergroten.

Bereiken
Ondernemers hebben goede mogelijkheden om de veiligheid in hun bedrijf te vergroten. Het RPCAA benadert hen zo direct mogelijk om hen daarop te attenderen en te ondersteunen. (Winkel) straatmanagers, buurtregisseurs en consulenten van ondernemersverenigingen leggen waardevolle  contacten met ondernemers. De verschillende partijen bereiken elkaar in winkelgebieden en op bedrijfsterreinen door de gezamenlijke aanpak bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) of de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).

Bewustmaken
Door voorlichting en training maakt het RPCAA ondernemers bewust van veiligheidsrisico’s. Het attendeert hen op maatregelen die zij zelf kunnen treffen. Via het RPCAA worden (communicatie)projecten geintitieerd of ondersteund die de bewustwording op het gebied van veiligheid vergroten. Ook worden adviezen en tips gegeven over maatregelen die zij kunnen nemen.

Bewegen
Het RPCAA reikt ondernemers effectieve hulpmiddelen aan om hun veiligheid te vergroten. Het spant zich in om te bewerkstelligen dat deze worden gebruikt. Het RPCAA stimuleert ondernemers gebruik te maken van speciaal voor hen ontwikkelde subsidieregelingen.

Onderzoek
Het RPCAA onderzoekt de aard, omvang en ontwikkeling van criminaliteit tegen ondernemers. Dit onderzoek is bedoeld om effectieve maatregelen te ontwerpen en het effect daarvan vast te stellen. Daarnaast verdiept het RPCAA zich in het gedrag van criminelen om vervolgens passende maatregelen te treffen. Het RPCAA ontwikkelt nieuwe initiatieven voor het vergroten van de veiligheid.

Veilig ondernemen door het bundelen van de krachten
Bij de overheid en diverse ondernemersorganisaties en brancheverenigingen staat het onderwerp veiligheid hoog op de agenda. Bedrijfsleven, gemeente, politie en Openbaar Ministerie hebben hun eigen mogelijkheden om de criminaliteit tegen te gaan. Het RPCAA verenigt deze partijen. Hierdoor kunnen betere resultaten worden geboekt.

Het samenwerkingsverband RPCAA
Het RPCAA is het samenwerkingsverband voor veilig ondernemen in de regio Amsterdam-Amstelland. In het RPCAA werken ondernemers, zes gemeenten, politie, openbaar ministerie en brandweer samen in het beperken van criminaliteit tegen ondernemers. De initiatieven dragen bij aan een gezond ondernemersklimaat. Bekijk de lijst van partners van het RPCAA.

Hier kunt u het ondertekende convenant downloaden en de bijlage met de ondertekening van de niet-stuurgroepleden.

Login